Miljömål – december 2015

30 december, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6320-15
Länsstyrelsen beslutade att en vattenverksamhet i form av pålning för ny brygga huvudsakligen kunde genomföras enligt anmälan. Ett sådant ställningstagande i ett anmälningsärende omfattas inte av undantagsbestämmelsen i 7 kap. 16 § miljöbalken. MÖD ansåg därför att strandskyddsdispens krävdes för åtgärden.

 

M 7456-15
Nämnden har, vid vite, förelagt de tre ägarna av en fastighet att ta bort ett staket på fastigheten med hänvisning till reglerna om strandskydd. Av utredningen har framgått att hela eller i vart fall delar av staketet inte låg på delägarnas fastighet, att staketet uppförts av den ena delägaren vid en tidpunkt när endast denna ägt fastigheten, och att delar av staketet låg utanför strandskyddsområdet. Föreläggandet har ansetts ha sådana allvarliga fel att det ska upphävas.

 

M 11540-14
Ett bolag med befintlig såg- och impregneringsverksamhet har ansökt om ett utökat tillstånd. Utökningen skulle bl.a. medföra ett utökat antal transporter av impregneringsvätska. Med hänsyn till att det är fråga om en befintligt verksamhet och de stora kostnaderna för att flytta verksamheten har det ansetts orimligt att neka ansökt utökning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Med hänsyn till att verksamheten ligger på en grundvattentäkt som förser över 80 000 människor med vatten och då det inte finns någon reservvattentäkt, har ansökt utökning inte ansetts kunna tillåtas enligt 2 kap. 9 § miljöbalken.

 

M 6960-14
Tillstånd till havsbaserad vindkraftspark. MÖD har gett tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftspark om högst 50 verk. MÖD har funnit att verksamheten kan tillåtas med de villkor som föreskrivs i domen, bl.a. till skydd för torsk och tumlare. Domstolen har även bedömt att verksamheten är samhällsekonomiskt tillåtlig enligt bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken.

 

M 4313-15
Varken privilegiebrev eller en dom från år 1959 har ansetts innefatta en tillståndsprövning av nuvarande vattenverksamhet vid kraftverket i Gisslarbo. Länsstyrelsen har därför ansetts ha fog för att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd till vattenverksamheten. Även fråga om föreläggandets utformning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.