Remiss om ändring av Boverkets byggregler, BBR

9 december, 2015

Boverket har nu kommit ut med förslag på ändringar i BBR, Boverkets byggregler.

 

Ett mål med denna föreslagna ändring av BBR är att förtydliga de gällande reglerna för att få en bättre och enhetligare rättstillämpning av reglerna för ombyggnad och andra ändringar av byggnader. Avsikten är alltså inte att ändra kravnivån.

 

De föreslagna ändringarna i BBR omfattar varsamhetskravet, kravet på förbud mot förvanskning och vad som avses med en särskilt värdefull byggnad. Innebörden av hänsyn till ändringens omfattning vid ändrad användning och tillbyggnad förtydligas. Innebörden av ombyggnadsbegreppet och vilka ändringar som är att hänföra till ombyggnad förtydligas, liksom vilka krav som kan ställas med anledning av att en åtgärd betecknas som en ombyggnad.

 

I avsnitt 3:51 införs ett avsnitt som förtydligar hur kravet om tillgänglighet och användbarhet bör tillämpas vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.

 

På länkarna nedan finner Ni mer information:

BFS 2016-xx BBR 23
Konsekvensutredning BBR – remiss

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.