Så beräknar Ni 0,1-procentgränsen för ämnen i varor

4 december, 2015

Reach-förordningen skiljer mellan ämnen, blandningar och varor. I första hand är det ämnen och blandningar som regleras i Reach. Vissa av reglerna gäller även för varor eftersom de består av kemiska ämnen.

 

Kandidatförteckningen enligt Reach-förordningens artikel 59 listar kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. När ett ämne i Er vara finns med på kandidatförteckningen kan det medföra att Ni som tillverkar, importerar eller säljer varan får ett flertal skyldigheter enligt Reach:

 

1. Ämnet ska anmälas till Echa
Om ett ämne som finns på kandidatförteckningen finns i en vara i mer än 0,1 viktprocent ska ämnet enligt artikel 7.2 i Reach anmälas till den Europiska kemikaliemyndigheten Echa. Det gäller när mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år samt om ämnet inte tidigare är registrerat för samma användning.

Ämnet behöver inte anmälas om det redan är registrerat för samma användning eller om det kan bevisas att människor eller miljö inte kommer att exponeras för ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

 

2. Information ska lämnas till kunden
Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska Ni som är leverantör av varan lämna information om säker användning till mottagaren enligt artikel 33 i Reach.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information kostnadsfritt och inom 45 dagar.

 

3. Ämnet får inte användas utan tillstånd
Om Ni inom EU tillverkar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan Ni behöva tillstånd. Kravet på tillstånd gäller ämnen som finns i bilaga XIV till Reach-förordningen. Ämnen på kandidatförteckningen blir tillståndspliktiga när de förs upp på bilaga XIV.

Ni ansöker hos Echa för att få använda ämnen som kräver tillstånd. Ni som tillverkar en vara som innehåller ett sådant ämne ska söka tillstånd för att använda ämnet om inte den aktuella användningen redan omfattas av ett tillstånd som tillverkaren eller importören av ämnet har fått. I samband med ansökan tar Echa ut en avgift.

 

Så beräknar Ni 0,1-procentgränsen för ämnen i varor
Halten 0,1 viktprocent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten på den vara som innehåller ämnet. Ett exempel är ett handtag på en cykel. Handtaget är en vara även om det har monterats på cykelstyret. Handtaget behåller alltså sin status som vara även efter det att den har fogats samman med övriga varor till en cykel. Halten 0,1 viktprocent ska alltså i detta exempel beräknas som förhållande mellan ämnets vikt och vikten på handtaget.

cykel-med-delbeskrivningar

Läs mer i Vägledning för leverantörer av varor.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.