Hur mycket bullrar vägtrafiken?

12 januari, 2016

När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas.

 

Boverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en broschyr som beskriver två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.

 

De nivåer som accepterats vid planläggning ska även accepteras vid tillsyn enligt miljöbalken. Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivningsbuller. Det finns även en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader som innehåller riktvärden.

 

Här finner Ni broschyren: Hur mycket bullrar vägtrafiken?

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.