Bygg- och fastighetsmål – januari 2016

30 januari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under januari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 8028-15
Byggnadsnämnd har ansetts sakna rättslig grund att förelägga fastighetsägare att ta bort en del av en byggnad som i sin helhet saknar bygglov.

 

P 2307-15
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. Det sökta bygglovet avsåg en fyravåningsbyggnad med vind. Enligt detaljplanen för området får byggnader ha maximalt fyra våningar. MÖD har gjort bedömningen att byggnadens översta utrymme är en vind, trots att mansardtaket har flera partier med fönster och fönsterdörrar bl.a. i samband med terrasser. Vid beräkningen av byggnadshöjden har ett antal hisstoppar ansetts vara en del av taket som det saknats skäl att bortse från och byggnadshöjden har med den utgångspunkten blivit mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Vinden har därför ansetts vara en våning. Den planerade byggnaden har därmed haft fler våningar än vad detaljplanen medger och eftersom avvikelsen inte har kunnat anses som liten enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL har beslutet om bygglov upphävts.

 

P 4815-15
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ändring av fönster till dörrar och uppförande av balkonger på gårdsfasad står i strid med aktuell detaljplans förvanskningsförbud. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten eller förenligt med dess syfte, varför bygglov för åtgärderna nekats.

 

P 11828-14
En detaljplan hade upphävts med hänvisning till att antagandet av planen borde ha föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bedömningen att planen inte innebar en betydande miljöpåverkan inte krävdes får godtas. Utredningen om bl.a. skyddade arter har varit tillräckligt för detaljplaneskedet. Detaljplanen har därför fastställts.

 

F 5912-15
Klander av föreningsstämmobeslut enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.Två fastighetsägare väckte talan mot vissa beslut fattade på föreningsstämma. Under handläggningen i mark- och miljödomstolen såldes deras delägarfastighet på exekutiv auktion. Därefter avvisade mark- och miljödomstolen talan. Mark- och miljööverdomstolen fann att för de fall rättigheter eller skyldigheter kvarstår  även efter det att medlemskapet i samfälligheten upphör så bör klanderrätt kvarstå. Målet har i dessa delar undanröjts och återförvisats för fortsatt handläggning.

 

F 6107-15
Fråga om fastighetsbildning kan ske med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § fastighetsbildningslagen även om den fastighet som ombildas inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.