Miljömål – januari 2016

30 januari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5957-15
Bensinbolag, som till kommunen anmält att bolaget ville ersätta en drivmedelscistern ovan jord med en placerad under jord, förbjöds av den kommunala nämnden att göra detta eftersom lokaliseringen, i skyddsområde för dricksvattentäkt,  ansågs olämplig. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut.

 

B 5857-15
Företagsbot. Hovrätten har funnit att brott mot områdesskydd och fornminnesbrott begåtts i utövningen av näringsverksamhet genom att ett bolag låtit utföra förbjudna avverkningsåtgärder i två nyckelbiotoper inom strandskyddsområde. Vid avverkningen har också två fornlämningar olovligen skadats. Förutsättningar att döma ut företagsbot har förelegat både mot det bolag som låtit utföra avverkningsåtgärderna och den entreprenör som genomfört åtgärderna.

 

M 4614-15
Målet avser anmälan för samråd avseende omställning av betesmark till åker-mark. Fråga om marken omfattas av bestämmelsen om förbud för nyodling eller kultivering i Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket: Även fråga om det finns särskilda skäl att medge undantag från bestämmelsen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.