Bygg- och fastighetsmål – februari 2016

29 februari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under februari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 3843-15
Målet avser detaljplan för bostäder. Frågan i målet är om detaljplanen är förenlig med kraven i PBL bl.a. vad avser kravet på att detaljplanen ska säkerställa en god miljö ur bullersynpunkt för den planerade bebyggelsen.

 

P 7514-15
En byggnadsnämnd har gett startbesked för uppförande av en komplementbyggnad. Beslutet har överklagats av grannar som gjort gällande att åtgärden medför betydande olägenheter för dem. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det överklagade startbeskedet rör en prövning av grannarnas civila rättigheter och skyldigheter och de ska därför enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna medges rätt till domstolsprövning.

 

P 2270-15
Mark- och miljööverdomstolen har i målet funnit att det föreligger särskilda skäl (då området vid planläggningen var ianspråktaget) för att i detaljplan upphäva strandskyddet för fastigheter inom planområdet. Kommunens intresse av att detaljplanera området har bedömts väga tyngre än strandskyddets allmänna intressen.

 

P 2304-14
I mål om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i Ronneby kommun har utredningen visat att markområdet där bostadshusen ska uppföras har naturvärden som ur allmän synpunkt är skyddsvärda och att området dessutom har betydelse för friluftslivet. MÖD har funnit att det föreligger hinder mot att ta tomterna i anspråk för bebyggelse eftersom marken inte är lämplig för detta.  MMD:s dom har ändrats på så sätt att nämndens positiva förhandsbesked har upphävts.

 

P 8651-15
Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från detaljplan föreligger och om dessa kan godtas som mindre avvikelser enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.