Farliga kemikalier i fritidskläder och skor

11 februari, 2016

Kemikalieinspektionen har hittat farliga ämnen i flera skor och klädesplagg, som analyserats i ett tillsynsprojekt. Sex av de testade varorna innehöll hälsofarliga ftalater och i en träningshandske hittades förbjudna ämnen som bland annat kan orsaka cancer. Sammanlagt har 192 skor och fritidskläder undersökts i projektet.

 

Vid tillverkningen av textilier används ofta stora mängder kemikalier. I det nu avslutade tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen sökt efter skadliga ämnen i 106 skor samt 86 sport- och fritidskläder eller accessoarer som säljs på den svenska marknaden. Kläderna och skorna som analyserats i projektet kommer från 49 olika företag.

 

Sex av de undersökta varorna innehöll mer än 0,1 procent hälsofarliga mjukgörare, ftalater. Det rör sig om fem varor med ftalaten DEHP och en vara med ftalaten DIBP. I kläder och skor finns inget förbud mot ämnena, men de kan skada människors fortplantningsförmåga och finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det betyder att företag är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller ämnena i halter över 0,1 procent. Kemikalieinspektionen anmälde två företag till miljöåklagare eftersom de sålt plagg med DEHP till yrkesmässiga mottagare utan att ge information.

 

I en träningshandske hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Att handsken innehöll kortkedjiga klorparaffiner strider mot EU:s förordning om långlivade organiska föreningar, POPs-förordningen. Handsken innehöll även azofärgämnen över gränsvärdet i EU:s Reach-förordning, samt ftalaten DEHP i halter över 0,1 procent. Kemikalieinspektionen har informerat företaget som sålde träningshandsken om analysresultaten, och företaget har därefter slutat att sälja handsken. Kemikalieinspektionen kommer även att anmäla företaget till miljöåklagare och har rapporterat handsken i EU:s informations- och varningssystem Rapex.

 

Här finner Ni Kemikalieinspektionens rapport.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.