Kompensera för påverkade naturvärden

23 februari, 2016

Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan kompensera för påverkade naturvärden och förlorade ekosystemtjänster.

 

Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd.

 

Krav på kompensation i miljöbalken
Miljöbalken innehåller flera olika bestämmelser om kompensation för påverkan på naturvärden.

Det är i dagsläget ovanligt med krav på kompensation vid prövningar enligt miljöbalken.

Ökade krav på kompensation innebär att verksamhetsutövare får bära en större del av kostnaden för sin miljöpåverkan.

 

Påverkar inte möjligheten att få tillstånd
Naturvårdsverket anser att en prövning ska göras i två steg. Först avgör prövningsmyndigheten om en verksamhet kan tillåtas med villkor för att begränsa konsekvenserna. Först därefter i ett andra steg bedömer man om det finns skäl att besluta om kompensationsåtgärder för den påverkan som ändå uppstår. Man får hålla isär de två stegen. Det är viktigt att kompensation inte leder till lägre krav vid tillåtlighetsbedömning, till exempel att man accepterar en mer skadlig lokalisering.

 

Nedan finner Ni mer information:
Till introduktion av Naturvårdsverkets vägledning
Handboken Tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om ekologisk kompensation

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.