Miljömål – februari 2016

29 februari, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4053-15
Målet avser avvisat överklagande av meddelande om riskklassning av förorenat område och att uppgiften förts in i länsstyrelsens databasregister. Frågan i målet är om beslutet är överklagbart inom ramen för miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

 

M 276-16
Mark- och miljödomstolen har i mål om miljösanktionsavgift prövat ett annat beslut än det som omfattades av överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats dit för ny prövning.

 

M 10848-15
I tillsynsärende angående en brunn som förorenats av släckvatten har Mark- och miljööverdomstolen funnit att mark- och miljödomstolen inte borde ha avvisat klagandens överklagande. Målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

 

M 7996-15
Tillstånd till enskild avloppsanläggning. Efter att sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter under målets handläggning, i fråga om markförhållandena på platsen för anläggningen, har MÖD bedömt att det finns förutsättningar att lämna tillstånd.

 

M 9315-15
En kommunal nämnd har påfört ett bolag miljösanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om läckagekontroll av köldmedium. I nämndens beslut framgick inte tidpunkten för överträdelsen, dvs. när kontrollen skulle ha utförts och när kontrollen utförts. MÖD har funnit att bristen i nämndens beslut innebär att beslutet inte ska stå fast.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.