Transportbranschens utmaningar

4 februari, 2016

Även om ekonomin har återhämtat sig under de senaste åren fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska och konkurrensen är hård. På persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

 

I rapporten ”Transportmarknaden i siffror” kartlägger Transportstyrelsen marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg. När det gäller mängden gods på de svenska vägarna och järnvägen har det minskat under de senaste åren, trots den ekonomiska återhämtningen. Medan minskningen av godset på järnväg delvis kan förklaras med kapacitetsproblem, är bilden mer svårtolkad för vägtransporterna.

 

Transportarbetet på väg har minskat med 23 procent mellan 2008 och 2014. Transportarbetet på järnväg har under samma period minskat med 7 procent.

 

På persontransportsidan har stort fokus under senare år riktats mot de avregleringar av järnvägs- och kollektivtrafikmarknaden som skett. Rapporten pekar dock på att det snarare är ett ökat offentligt åtagande som bidragit till utbudsökningarna.

 

Möjligheterna att resa har förbättrats bland samtliga trafikslag och resenärerna har fler valmöjligheter. Samtidigt finns det oroande tendenser i främst den subventionerade trafiken, där kostnaderna för att bedriva trafiken stigit kraftigt enligt Transportstyrelsen.

 

Andra slutsatser:
• När det gäller den regionala kollektivtrafiken ser Transportstyrelsen en utmaning i ökade kostnader för trafikhuvudmännen. Många landsting dras med stora underskott på grund av ökade kostnader i sjukvården vilket påverkar möjligheten att finansiera en fortsatt utbyggnad av den regionala trafiken.
• Mindre persontransportföretag går samman vid upphandlingar av trafik för att kunna konkurrera med de största företagen, vilket ökar risken för att de små företag som inte är med i samarbetet går under. De företag som samarbetar tenderar också att inte konkurrera med varandra vilket gör att marknaden inte fungerar som den är tänkt.
• Inom stora delar av transportbranschen är konkurrensen hård och möjligheterna att göra stora vinster är begränsade. Lönsamheten är lägre jämfört med övriga näringslivet, men trots det visar de allra flesta företagen upp en förhållandevis god ekonomisk stabilitet.

 

Här finner Ni hela rapporten ”Transportmarknaden i siffror”.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.