Ändrade regler för hissar, rulltrappor och skidliftar

15 mars, 2016

Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra motordrivna anordningar (H 16). Det är ändringar som även berör rulltrappor och skidliftar. Bestämmelserna gäller från och med den 20 april 2016.

 

Det nya hissdirektivet har anpassats till EU:s lagstiftning för produkter. Det innebär ingen ändring i grundläggande hälso- och säkerhetskrav för hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Skillnaden jämfört med tidigare består i en tydligare uppdelning och förtydligat ansvar för ekonomiska aktörer.

 

Säkrare hissar för slutanvändare
Det nya direktivet redovisar hur ekonomiska aktörer ska gå tillväga för att en hiss eller säkerhetskomponent ska vara säker när den når slutanvändaren. Det gäller inte bara installatörer och tillverkare, utan också importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar, som får nya skyldigheter. Vidare förstärks kraven på de anmälda organ som ska utföra bedömning av överensstämmelse och bestämmelserna om marknadskontroll.

 

Direktivet ska vara genomfört i EU:s medlemsstater den 20 april 2016. Direktivet införs i svensk rätt genom ändringar i plan och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och bilaga 5 i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

 

Fler förändringar för hissar och rulltrappor
Det har även förtydligats att det i nya byggnader inte är tillåtet att installera hissar med reducerat djup i schaktgropen. Några andra förändringar är att belysningen i hisschakt och utrymmen för hissmaskineri ska förbättras vid vissa ändringsåtgärder. Om hela hisskorgen byts ut ska hissen förses med ett skydd mot överbelastning.

 
I de ändrade reglerna införs också en första återkommande besiktning av hissar och rulltrappor efter två år, istället för som tidigare efter ett och ett halvt år. Vissa nya hissar kan behöva genomgå en begränsad nationell första besiktning. Här anges brandbekämpningshissar och räddningshissar som exempel.

 

Krav för linbanor och bergbanor
Boverket inför krav på mer omfattande återkommande besiktning av stolliftar, gondol-, kabin- och bergbanor. Besiktningarna ska göras vart femte år, släpliftar är dock undantagna. Besiktningen omfattar ett antal kontrollpunkter, även instruktioner och exempelvis utrustningar för evakuering av passagerare, anläggningars brandskydd och lastberoende säkerhets- och skyddsanordningar kontrolleras.

 

Här finner Ni EU:s direktiv om hissar.

Här finner Ni Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.