Arbetsrättsmål – mars 2016

30 mars, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under mars 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 13/16, Mål nr A 228/14, 2016-03-02
Brott mot varselskyldigheten i 45 § medbestämmandelagen

Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt parti köpt annonsplats på ett bussföretags bussar. En arbetstagarorganisation har satt arbete med att framföra eller på annat sätt hantera bussar med partiets reklam i blockad.

Fråga om arbetstagarorganisationen har brutit mot 45 § medbestämmandelagen genom att utlösa stridsåtgärder utan att ha varslat bussföretaget minst sju arbetsdagar i förväg och utan att giltigt hinder härför har förelegat. Även fråga om varslet på sätt som föreskrivs i nämnda lagrum innehållit uppgift om stridsåtgärdens omfattning.

 

Dom nr 22/16, Mål nr A 50/15, 2016-03-23
Kollektivavtalsbrott m.m.

Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar). Även fråga om arbets¬givaren var bunden av kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att organisationernas talerätt enligt 4 kap. 5 § arbetstvistlagen inte omfattar tvister som enligt 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen handläggs gemensamt med en arbetstvist.

 

Dom nr 21/16, Mål nr B 143/14, 2016-03-23
Skadestånd på grund av uppsägning m.m.

Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett annat företag inom samma koncern rätteligen varit arbetsgivare åt arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen. Även fråga om det varit fråga om fingerad arbetsbrist. Vidare fråga om ett avtal med reglering av uppsägningstid varit giltigt och om det förelegat kvittningsgilla motfordringar.

 

Dom nr 20/16, Mål nr A 66/15, 2016-03-23
Undanröjande av diciplinpåföljd.

Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

 

Dom nr 17/16, Mål nr B 26/15, 2016-03-09
Lönefordran.

Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön.

 

Dom nr 15/16, Mål nr A 30/15 och A 31/15; 2016-03-09
Skadestånd på grund av uppsägning.

En högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist. Samtidigt har det vid högskolan funnits två lediga lektorat i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap. Fråga om arbetstagarna har haft tillräckliga kvalifikationer för de lediga befattningarna.

 

Beslut nr 14/16, Mål nr B 21/16, 2016-03-07
Interimistisk säkerhetsåtgärd.

Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under den uppsägningstid som gäller, vara verksam i en anställning hos ett med arbetsgivaren konkurrerande företag eller bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.