Bygg- och fastighetsmål – mars 2016

30 mars, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under mars 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 8341-15
Talerätt. Ett beslut om beviljande av bygglov har, trots viss förlust av utsikt, inte ansetts beröra  fastighetsägare som inte är rågranne på ett sådant sätt att det finns rätt att överklaga beslutet.

 

P 9993-15
MÖD har, i likhet med MMD, funnit att förutsättningarna för att meddela tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler för ensamkommande flyktingbarn är uppfyllda. MMD:s dom har dock undanröjts och ärendet visats åter till nämnden för förnyad prövning, eftersom nämnden inte berett kända sakägare och boende m.fl. som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov.

 

F 8650-15
Lantmäteriet har fattat beslut om ledningsförrättning utan att delge en sakägare och utan att hålla sammanträde i ett ärende med motstridiga intressen. MÖD konstaterar att bristerna i Lantmäteriets handläggning är sådana att Lantmäteriet har saknat förutsättningar för att fatta ett förrättningsbeslut. Målet återförvisas därför Lantmäteriet.

 

P 8900-15
En kommun hade antagit områdesbestämmelser som bland annat innebar att ett ianspråktaget tomtområde angetts som ”Naturmark”. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens bedömning. MÖD framhöll att det inte torde vara lagstiftarens avsikt att det ska vara möjligt att anta områdesbestämmelser som synes medföra byggförbud. De markanvändningar som i förarbetena uppräknas som exempel på vad som kan anges i områdesbestämmelser är olika former av nyttjanden och det finns inte något exempel som syftar på enbart bevarande/skydd.

 

P 7729-15
MÖD bedömer att bygglov för en skyltanordning på hotellanläggning i centrala Stockholm kan beviljas då ljusstyrkan för den aktuella skylten inte innebär betydande olägenhet i den mening som avses enligt 2 kap. 9 § PBL. Det har heller inte i övrigt framkommit skäl att avslå bygglovsansökan.

 

P 7852-15
Bygglov för nybyggnad av garage. Fråga om det fanns särskilda skäl för att göra undantag enligt 39 § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612).

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.