Miljömål – mars 2016

30 mars, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7717-15
Fråga om miljösanktionsavgift. Ett bolag, som har tagit över en förskoleverksamhet och driver verksamheten vidare i samma lokaler, med samma personalgrupp och med samma barngrupp som företrädaren, har underlåtit att göra en sådan anmälan till kommunen som anges i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter i denna situation, eftersom 32 § (och inte 38 §)  förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är tillämplig.

 

M 8503-15
Fritidshus som är beboeligt har inte kunnat befrias från grundavgift som  fastställts i den kommunala renhållningsordningen.

 

M 1067-15
Mark- och miljödomstolen föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit villkor som tillståndshavaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla.

 

M 133-15
Villkor vid tillstånd till avloppsreningsanläggning. Prövotidsvillkor med omfattande utredningsskyldighet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

 

M 7903-15
Bestämmande av ersättning vid avverkningsförbud inom fjällnära skogsområde.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.