Nya krav för att barn inte ska utsättas för farliga kemikalier

3 mars, 2016

Risken för att barn utsätts för farliga kemikalier ska minska med hjälp av ytterligare krav inom offentlig upphandling. Det föreslår Kemikalieinspektionen i dag. Förslaget finns med på Miljömålsrådets lista över åtgärder för att öka takten i arbetet för att nå miljömålen.

 

Sedan förra året finns ett kravpaket som hjälper kommunerna att i sin upphandling ställa krav för att miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan ska minska. Kemikalieinspektionen har identifierat ett behov av att utvidga upphandlingsarbetet till fler offentliga inomhusmiljöer där barn vistas, exempelvis skolor, fritidshem, träningshallar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, vårdcentraler, habiliteringscenter och sjukhusmiljöer. Första steget är att representanter för flera myndigheter möts och bedömer vad som är möjligt att genomföra och vilka myndigheter som vill och kan medverka.

 

Kemikalieinspektionen presenterar i dag också en egen lista över åtgärder som myndigheten ska genomföra för att verka för att nå miljömålen. Av listan framgår att myndigheten bland annat kommer att verka för ett utökat EU-samarbete när det gäller kemikalietillsyn. Kemikalieinspektionen vill även pröva att i större utsträckning hantera kemikalier gruppvis i regelverken.

 

Av åtgärdslistan framgår även att Kemikalieinspektionen kommer att arbeta för global utfasning av särskilt farliga ämnen enligt Stockholmskonventionen samt verka för giftfria kretslopp i EU:s policyutveckling för en cirkulär ekonomi. Myndigheten arbetar även med ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen och utreder eventuella förslag till nationella åtgärder för bisfenoler.

 

Kemikalieinspektionen lämnar i dag också över en rapport till regeringen med en analys av myndighetens verksamhet i relation till miljömålen. Analysen visar att några viktiga förutsättningar för att nå målen är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler, ökad kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, samt giftfria och resurseffektiva kretslopp.

 

Läs myndigheternas åtgärdslistor på Miljömålsrådets webbplats.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.