Bygg- och fastighetsmål – april 2016

29 april, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under april 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 9282-15
MÖD fastställer nämndens beslut om att avslå en ansökan om bygglov i efterhand. Den uppförda tillbyggnaden avvek från detaljplan avseende såväl byggnadshöjd som våningsantal. MÖD fastställer även nämndens beslut om att förelägga ägaren av huset att vid vite vidta rättelse.

 

P 10682-15
En stor del av en tillbyggnad i form av ett uterum är placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter. Fråga om det föreligger särskilda skäl att medge undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959:612) . Även fråga om avvikelsen är sådan att bygglov ändå kan beviljas enligt 9 kap. 31 b § punkten 1 och 2 plan- och bygglagen (2010:900).

 

P 7798-15
Fråga om betydande olägenheter vid uppförande av en takterrass på ett enbostadshus. Mot bakgrund av områdets karaktär och vad man har anledning att förvänta sig i området samt att nyttjandet av takterrassen kommer att medföra en påtaglig känsla av insyn har MÖD funnit att nyttjandet av takterrassen utgör en betydande olägenhet enligt PBL. MÖD har därför upphävt nämndens beslut att bevilja bygglov.

 

P 4803-15
Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus.

 

P 6490-15
En inglasning av uteplats har ansetts vara en sådan tillbyggnad som strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

 

F 8418-15
Avstyckning för fritidsbebyggelse inom område där det råder strandskydd. Fråga om det ska lämnas en sådan fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen som avses i 7 kap. 18 f § miljöbalken, eller om avstyckningslotten ned mot vattnet är ianspråktagen tomtmark.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.