Miljöledningssystem bidrar till att nå de nationella miljömålen

16 april, 2016

Koldioxidutsläppen och energianvändningen hos statliga myndigheter fortsätter att minska. Det framgår av Naturvårdsverkets årliga redovisning av miljöledningsarbetet i staten.

 

Myndigheternas påverkan på miljön från resor och transporter minskade under 2015. Totala utsläppen ligger på cirka 375 000 ton, en minskning med knappt 23 000 ton, vilket motsvarar cirka 4 600 varv med bil runt jorden. Energianvändningen minskade under samma period med 217 GWh vilket motsvarar effekten av i storleksordningen 4 500 fotbollsplaner täckta med solpaneler. Minskningen hänförs till bättre samarbete mellan myndigheterna och deras fastighetsägare.

 

Redovisningen visar att samtliga myndigheter arbetar aktivt med att vidta en rad olika åtgärder för att bidra till att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Även om siffrorna inte visar några drastiska förbättringar vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och energianvändningen från 2014 så är trenden att en minskning sker och utvecklingen går därmed åt rätt håll.

 

I år använder Naturvårdsverket ett nytt poängsystem för att ranka myndigheterna utifrån sina redovisningar. Systemet speglar bättre hur myndigheterna arbetar systematiskt med att integrera miljö i verksamheten. Det ger även en bättre grund för jämförelser mellan myndigheterna.

 

Omkring hälften av myndigheterna bedöms i hög eller mycket hög grad ha ett systematiskt miljöledningssystem som är integrerat i verksamheten. Bland de myndigheter som har högst poäng återfinns universitet och högskolor, länsstyrelser och museer. Nästan alla myndigheter med höga poäng har någon form av miljöcertifiering.

 

Andelen miljökrav i upphandlingar har sjunkit något under 2015 i jämförelse med 2014 och ligger på 60 procent av totala upphandlingsvärdet hos myndigheterna som är 79 miljarder kronor.

 

Myndigheterna genomför även en rad åtgärder för att öka andelen miljökrav i upphandlingar men det går att göra mer. I årets redovisning framgår tydligt att flera myndigheter utöver miljökrav även ställer sociala och etiska krav.

 

Redovisningen baseras på rapporter från de 186 myndigheter som enligt miljöledningsförordningen ska rapportera för 2015. Myndigheternas miljömål och åtgärder för att nå målen redovisas tillsammans med statistik kring andel upphandlingar med miljökrav, energianvändning och tjänsteresor.

 

Här finner Ni hela redovisningen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.