Miljömål – april 2016

29 april, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4515-15
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har MÖD instämt i samhällsbyggnadsnämndens bedömning att tillstånd att inrätta avloppsanläggning (minireningsverk) inte kan ges. Fråga uppkom även i målet om betydelsen av att avloppsanläggningen är CE-märkt och omfattas av en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen. MÖD konstaterade att CE-märkningen inte hindrar att sådana krav enligt den svenska miljölagstiftningen uppställs som bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö.

 

M 8164-15
Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus. Fråga om bolaget har kunnat visa att det finns behov av ett större uttag av naturgrus än vad miljöprövningsdelegationen medgett.

 

M 2767-15
Tillståndsresolution från 1850-talet, privilegiebrev och urminnes hävd har inte utgjort hinder för länsstyrelsen att förelägga ägare av äldre kraftverk att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för framtida drift av kraftverket.

 

M 8459-15
Mål om anmälan av vattenverksamhet. Länsstyrelsens underlåtenhet att höra en sakägare i anmälningsärendet har bedömts innebära ett sådant handläggningsfel som innebär att ärendet ska återförvisas.

 

M 7575-15
Länsstyrelsen har inte haft rätt att avvisa en statusrapport som ett bolag lämnade in för en IED-verksamhet strax innan en tillståndsprövning inleddes i mark- och miljödomstol.

 

M 5962-15
I mål om nytt miljötillstånd till verksamheten vid Landvetters flygplats har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom avseende antalet flygrörelser och gett tillstånd till 90 000 flygrörelser per år i stället för 120 000. Mark- och miljööverdomstolen har också ändrat möjligheten för flygplan att efter start få lämna vissa fastställda flygvägar, så att detta får ske först när den beräknade bullernivån på marken understiger en maximal ljudnivå på 65 dB(A). Kraven på när bullerskyddsåtgärder ska vidtas på vissa byggnader har också ändrats något.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.