Ändringar i föreskrifterna om behörighet och EMC

24 maj, 2016

Den 12 maj 2016 beslutade Elsäkerhetsverket om två nya författningar ELSÄK-FS 2016:4 och ELSÄK-FS 2016:5. Det rör sig om vissa ändringar i befintliga regler om behörighet respektive elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

 

Ny lag om erkännande av yrkeskvalifikationer gör föreskrifter ogiltiga
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet (ELSÄK-FS 2013:1) innehåller bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer och tillfälligt utövande av elinstallationsarbete m.m. som genomför det så kallade yrkeskvalifikations­direktivet. Under 2016 gjordes en stor förändring på så sätt att direktivet istället genomförs i en helt ny lag och förordning som numera är gemensamma för alla reglerade yrken, se prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

Eftersom Elsäkerhetsverket fortfarande har kvar de särskilda bestämmelserna i ELSÄK-FS 2013:1 när det gäller elinstallatörer måste dessa upphävas.

 

Vad innebär ändringen?
• De delar som reglerar erkännande av yrkeskvalifikationer och tillfälligt utövande av elinstallationsarbete tas bort.
• Hänvisningar till relevanta bestämmelser i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer införs för att förenkla för läsaren.
• Anpassningar i begrepp och definitioner görs för att det ska överensstämma med lag.

 

Elsäkerhetsverket har fått bemyndigande för skadeförebyggande arbete med mera
Elsäkerhetsverket har genom föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3) implementerat det nya EMC-direktivet i svensk rätt. Hela direktivet kunde dock inte implementeras genom dessa föreskrifter då myndigheten saknade bemyndigande för att föreskriva om krav på bland annat skadeförebyggande arbete.

 

Regeringen har nu beslutat om en ny förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompabilitet EMC. Den ger Elsäkerhetsverket det bemyndigande som behövs för att meddela föreskrifter om ekonomiska aktörers skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns skäl att anta att en utrustning inte överensstämmer med de krav som gäller. Elsäkerhetsverket kan därmed implementera de delar av kapitel 2 i EMC-direktivet som inte har implementerats genom ELSÄK-FS 2016:3.

 

Vad innebär ändringen?
• Tillverkares, importörers och distributörers skyldigheter när det finns skäl att tro att en produkt inte uppfyller kraven förtydligas. De ska
– vidta korrigerande åtgärder om en produkt inte uppfyller kraven,
– återkalla produkten när det behövs, och
– underrätta Elsäkerhetsverket om bristen och de åtgärder som vidtagits.
• Det införs en skyldighet för tillverkare, importörer och distributörer att dokumentera sin del i leveranskedjan för produkter de tillhandahåller.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.