Hur fungerar miljötillsynen?

14 maj, 2016

Det finns inte bara en sanning om hur miljötillsynen fungerar – utan många. Svaren från kommuner och länsstyrelser på två enkäter visar på stora skillnader i förutsättningar och genomförande. Målet är en likvärdig miljötillsyn oberoende av var i landet en verksamhet är belägen och oberoende av vilken myndighet som utför den. Regeringsuppdraget redovisades 11 maj 2016.

 

Naturvårdsverket har i uppgift att varje år följa upp och utvärdera hur tillsynen av miljöbalkens regler fungerar och lämna förslag på förbättringar till regeringen. I år har det gjorts en betydligt mer omfattande uppföljning än tidigare, samtliga länsstyrelser och 90 % av kommunerna har besvarat de frågor som gick ut i två enkäter från Naturvårdsverket i samverkan med några andra tillsynsvägledande myndigheter. Frågorna handlar om förutsättningarna man har att bedriva miljöbalkstillsyn och hur man genomför den. Resultaten kommer att publiceras som öppna data så att de kan användas för fördjupade analyser av alla myndigheter.

 

Här är några av resultaten:

De flesta bedömer att de kan genomföra planerad tillsyn
De flesta länsstyrelser och kommuner bedömer att de har resurser att genomföra det mesta av den tillsyn som de har prioriterat. Flertalet bedömer att de genomför mellan 75 och 100 % av den tillsyn som de planerat för i behovsutredningen. Här är dock spridningen ganska stor i svaren, speciellt bland kommunerna som angett svar i samtliga intervall mellan ”inga resurser alls” till ”76-100%”. Detta betyder sannolikt att det bedrivs för lite tillsyn på några områden. Vissa områden väljs oftare bort redan i planeringen, till exempel tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer samt vattenverksamheter. Riksrevisionen har också nyligen konstaterat att det bedrivs för lite tillsyn över transporter av farligt avfall.

 

Stor skillnad i kostnadstäckning
Tillsynsavgiften ger kommunerna medel för att bedriva tillsyn. Svaren från kommunerna visar på stora skillnader i graden av kostnadstäckning. 77 av 217 svarande har en kostnadstäckning på mellan 30 och 60 %. 19 kommuner av de som svarat har en ännu lägre kostnadstäckning.

 

Svårt uppnå likvärdig tillsyn
Det finns mycket kompetens och erfarenhet samlad hos tillsynsmyndigheterna men den är ojämnt fördelad. För att bättre ta till vara den samlade kompetensen och uppnå en likvärdig tillsyn bedömer vi att fördelningen av ansvaret för miljötillsynen behöver ses över. Dessutom behövs en utökad samverkan mellan tillsynsmyndigheterna på såväl nationell, regional som lokal nivå. Framförallt för tillsynsmyndigheter med små resurser för tillsynen är samverkan en förutsättning för att klara det komplexa och omfattande uppdrag som miljötillsynen numera är. Detta blir bland annat en fråga för den breda tillsynsutredning som regeringen nyligen beslutat att tillsätta.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.