Miljömål – maj 2016

30 maj, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6229-15
Tillsynsåtgärd mot återvinningsstation. Trots att utredningen i målet har gett stöd för att verksamheten vid återvinningsstationen ger upphov till olägenhet för människors hälsa på grund av buller, har det inte bedömts skäligt att förbjuda verksamheten. Istället har det bedömts motiverat att begränsa störningen genom att föreskriva tidsintervall inom vilket den bullrande aktiviteten får vidtas. Målet har i viss del återförvisats till nämnden för fortsatt utredning.

 

M 5107-15
Fråga om hur riskbedömningen av förorenade områden ska göras gällande vistelsetid. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att riskbedömningen ska göras utifrån ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv och att riskbedömningen ska utgå från den markanvändning som gällande plan medger.

 

M 9279-15
Strandskyddsdispens. Ett besked från kommunen att strandskyddsdispens inte krävs för en brygga har vid en senare prövning av ansökan om dispens för bryggan inte kunnat tillmätas någon betydelse. MÖD fann i likhet med mark- och miljödomstolen att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens.

 

M 837-16
Fråga om dispens för dumpning av muddermassor i havet. MÖD finner, bland annat mot bakgrund av den osäkerhet som finns angående bottenförhållandena, att det inte är utrett att muddermassorna kan dumpas på den aktuella platsen utan olägenhet för människors hälsa och miljön. MÖD fastställer därför länsstyrelsens beslut om att dispens inte ska ges.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.