Nya föreskrifter om myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

24 maj, 2016

Den 1 april 2016 ersatte förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap den tidigare förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

 

I förordningen regleras kravet på att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. De materiella kraven är oförändrade medan regeringen har valt att glesa ut redovisningstillfällena och reglera inlämningstidpunkten. Den senare förändringen påverkar innehållet i MSB:s nuvarande föreskrifter MSBFS (2015:3). MSB avser därför att meddela nya föreskrifter där innehållet anpassats till den nya förordningen. Av konsekvensutredningen framgår vilka förändringarna är.

 

Med hänvisning till att de materiella kraven finns i förordningen bör föreskriftsändringarna inte påverka myndigheternas arbete med årets risk- och sårbarhetsanalyser och vi bedömer därför att remisstiden kan vara kort.

 

Förslag till föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Konsekvensutredning

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.