Fler bostäder och säkrare förskolor?

15 juni, 2016

Boverket ändrar i sina regler för bostadsutformning och ombyggnad samt förstärker också brandskyddet på landets förskolor. Målet med förändringarna är också att göra byggreglerna enklare, tydliga och mer rättssäkra. Det kan också öka möjligheten att bygga enklare för att främst få fram fler små bostäder.

 

Den 1 juli 2016 träder Boverkets ändringar av byggreglerna (BBR 23) i kraft. Ändringarna görs i avsnitt 1 om ombyggnad och ändring av byggnad, avsnitt 3 om bostadsutformning, avsnitt 5 om brandskydd vid förskolor som drivs på natten samt avsnitt 6 om hälsa, hygien och säkerhet. Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste förändringarna.

 

Ändrade regler om utformning av bostäder för mindre hushåll
I avsnitt 3 om bostadsutformning möjliggörs nu att bygga bostäder i grupp, avsedda för en person med gemensamma utrymmen för till exempel personhygien, kök och matplats. Detta har tidigare enbart varit möjligt för studentbostäder. Tanken med dessa lättnader är att det ska möjliggöra en ökad produktion och tillgång på bostäder för bland annat nyanlända men också för ungdomar och studerande.

 

Detta gör att kostnaderna minskar. Konsekvensutredningen visar att om man använder sig av reglerna på ett optimalt sätt innebär lättnaderna för denna typ av bostäder en kostnadsbesparing på cirka 150 000 kronor per bostad jämfört med om samtliga funktioner skulle finnas i de enskilda bostäderna.

 

För studentbostäder med gemensamma utrymmen överensstämmer ändringarna i stort med tidigare regler.

 

Ändrade regler om ombyggnad och annan ändring av byggnad
I avsnitt 1 om ombyggnad och ändring av byggnad är syftet att förtydliga gällande regler för att få en bättre och enhetligare tillämpning av reglerna. Framförallt är det reglerna om ombyggnad som har förtydligats. Tydligare regler blir mer förutsägbara för den enskilde och transparensen ökar.
Avsikten är inte att ändra kravnivån. Ändringarna innebär förtydligande av begreppen hur ”hänsyn till ändringens omfattning” bör förstås i samband med ”tillbyggnad” och ”ändrad användning”.

 

Även ”varsamhetskravet” och ”förvanskningsförbudet” har förtydligats.

 
Ändrade regler om brandskydd för förskolor
Det blir allt vanligare att kommunerna bedriver förskoleverksamhet under obekväm arbetstid, ibland kallat nattis. De verksamhetsklasser och de brandskyddskrav som fanns i tidigare byggregler är inte anpassade efter den situationen utan enbart för förskoleverksamhet som bedrivs under dagtid med vaken personal.

 

Vilket brandskydd som ska tillämpas för verksamhet nattetid var därmed oreglerat vilket lett till olika lösningar och säkerhetsnivå i olika delar av landet. Genom att komplettera tidigare krav på förskolor blir det tydligare vad som gäller vid uppförande av nya nattöppna förskolor och även enklare att anpassa befintliga lokaler.

 

Boverket inventerade under sommaren 2015 förekomsten av nattöppna förskolor och i dagsläget beräknas att cirka 40 procent av kommunerna bedriver någon form av förskoleverksamhet på kvällar och nätter. Inom något år beräknas detta öka till runt 50 procent av kommunerna. Det har visat sig att det är vanligt att även personalen sover under natten.

 

Förskolor har ett förhållandevis lågt krav på brandskydd med enbart brandvarnare för upptäckt och varning i händelse av brand. Detta förutsätter att det finns vaken personal som snabbt kan agera och utrymma lokalerna. De nya reglerna för barnomsorg under nattetid är avsedda att ge ett bättre brandskydd och innebära en mer enhetlig tillämpning av brandskyddskraven om verksamhet bedrivs nattetid.

 

Reglerna är utformade med utgångspunkten att brandskyddet för förskolor med dagverksamhet kompletteras med vissa brandskyddsåtgärder om man avser att bedriva verksamhet på natten.

 

När börjar bestämmelserna gälla?
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016, och avsnitt 1 i dess nya lydelse ska börja gälla för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2016.

 

För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan tillämpas de nya reglerna om arbetena är påbörjade efter den 1 juli 2016.

 

För ändringarna i avsnitt 3, 5 och 6 anges däremot i övergångsbestämmelser att för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2017 får äldre bestämmelser användas.

 

Här finner Ni ändringarna i BBR.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.