Miljömål – juni 2016

29 juni, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11184-15
MÖD har, med hänsyn bland annat till ett områdes ekologiska status och naturvärde, inte tillåtit vattenuttag när vattenföringen understiger visst värde. Undantag har dock gjorts för vattenuttag som behövs för preparering av pister vid VM och världscupptävlingar. Även i dessa fall ska dock en minimigräns för uttag gälla.

 

M 217-16
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att visst vatten från industri ska renas genom sedimentering eller oljeavskiljare.

 

M 8831-15
En person som innehar ett stort antal avställda fordon, vilka han placerat ut på olika fastigheter, har av nämnden förelagts att vid vite reducera sitt innehav av fordon och samla fordonen på en fastighet. Nämndens sätt att avgränsa föreläggandet till fordon som klaganden äger och har uppställda inom viss kommun har ansetts tillräckligt preciserat och MÖD fastställer nämndens beslut med vissa mindre justeringar.

 

M 3161-16
Ett bolag har i föreläggande meddelats ett förbud gällande bland annat hantering av avfall. Till förbuden har kopplats viten. MÖD finner inte skäl att ändra föreläggandet men skjuter fram tidpunkten för ikraftträdande.

 

M 5610-15
Föreläggande att vidta återställandeåtgärder. Länsstyrelsen hade förelagt fastighetsägare att återställa bäckfåra/kvarnränna som hade kulverterats samt att ta bort en paddock som anlagts på den igenlagda bäckfåran. Länsstyrelsen gjorde bl.a. gällande att bäcken låg i biotopskyddat område och inom strandskydd. MÖD har funnit att endast en mindre del av bäcken ligger inom biotopskyddat område och att det skulle kunna vara möjligt att ge dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Åtgärden har inte krävt dispens enligt bestämmelserna om strandskydd. Det har därför inte funnits tillräckligt stöd för att meddela föreläggandet. Dessutom har föreläggandet varit otydligt till sin utformning. MÖD har därför upphävt föreläggandet.

 

M 3774-15
En kommunal nämnd förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten vid vite 70 000 kr. Efter att detta förbud överträtts har mark- och miljödomstolen dömt ut det förelagda vitet. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domslutet.

 

M 425-16
Länsstyrelsen riktade ett föreläggande att ta bort planterade granar mot en entreprenör. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet eftersom entreprenören inte kan anses vara verksamhetsutövare i detta fall.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.