Nya regler för elarbete

28 juni, 2016

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället – företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.

 

Så här ser de nya reglerna ut
• Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
• De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
• Elinstallationsarbete får bara utföras av:
– Personer med auktorisation som elinstallatör.
– Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
• Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
• Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.

 

Branschen är inkluderade i arbetet
• I det förberedande arbetet har myndigheten en referensgrupp med representanter från branschen och andra berörda. Det innebär ett nära samarbete, både för att ta fram föreskriftsförändringar och för att utveckla stöd och information.
• Genom referensgruppen kan de målgrupper som berörs av reglerna, direkt och indirekt, få insyn i Elsäkerhetsverkets arbete och lämna synpunkter så tidigt som möjligt i processen. På detta sätt kan de tillsammans arbeta fram regelverk och informationsinsatser.

 

Förändringar för företag
• Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbeten) berörs. Det införs ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda och företaget som utför arbetet är skyldiga att se till att kraven är uppfyllda.
• Företagen ska ha minst en elinstallatör och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de företag som arbetar på egen anläggning.
• Företaget har ansvaret för utförandet och att ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som elinstallatörer tidigare har kunnat göra. De nya reglerna för företagen ger Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. Egenkontrollprogrammet ska se till att elinstallationerna uppfyller de krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper.
• Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket, men däremot måste de ha minst en elinstallatör och ett egenkontrollprogram.

 

Förändringar för elinstallatörer
• Överinseende av yrkesmän tas över av företaget. För elinstallatörer som idag inte utövar överinseende kommer ingen större förändring att ske.
• Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
• Några elinstallatörer kommer att få en ny roll. Alla företag ska nämligen ha minst en elinstallatör som ska vara företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.
• Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Elinstallatörer som redan idag har en behörighet behöver inte göra någon ny anmälan.

• Behörigheten omvandlas till auktorisation med automatik.

 

Förändringar för yrkesmän
• Yrkesmän som idag arbetar under överinseende av en elinstallatör kommer efter reformen ingå i företagets egenkontrollprogram. Det är genom egenkontrollprogrammet som det avgörs vilka arbeten du får utföra om du inte har en egen auktorisation som elinstallatör.
• Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

 

Förändringar för konsumenter
Förändringarna ger ökad möjlighet till kontroll. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra anläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.