Bättre prioritering mot oschyst konkurrens

15 juli, 2016

För sex år sedan infördes ett förbud i konkurrenslagen för kommuner och andra myndigheter att konkurrera med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konkurrensverket har analyserat de rättsfall som finns på området för att bättre kunna informera om vilka typer av ärenden som kommer att kunna prioriteras framöver.

 

Konkurrensverkets analys presenteras i ett utkast till rapport som finns tillgänglig på Konkurrensverkets webbplats och som alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter på. Synpunkter på utkastet kan lämnas till och med den 5 september. Den slutliga rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium som Konkurrensverket arrangerar den 5 oktober kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

 

Bakgrunden till rapporten är de bedömningar domstolarna på senare tid har gjort i flera fall. Konkurrensverket har vid prioriteringen av dessa ärenden ansett sig ha stöd i lagstiftarens ambitioner som de uttryckts i lag och förarbeten, men det har visat sig vara svårt att nå upp till de krav som ställs av domstolarna.

 

Lagskärpningen för sex år sedan var viktig. Det slogs fast att det allmänna inte ska konkurrera med privata företag med oschysta medel, till exempel genom att använda skattemedel i verksamheten. Resultaten från domstolsprocesserna innebär dock att Konkurrensverket i fortsättningen kommer att behöva vara mer selektiva när de väljer vilka ärenden de kan driva.

 

En direkt effekt av de slutsatser som dras i rapporten är att ett överklagande av en dom som rör Växjö kommuns krav på tvångsanslutning till kommunens fjärrvärmenät återkallas från Marknadsdomstolen. Konkurrensverket ser det inte som möjligt att driva ärendet med framgång i högre instans. Orsaken är de domar som kommit sedan Växjö-ärendet inleddes, särskilt de som rör Strömstads badanstalt och Borås servicecentral.

 

Här finner Ni rapporten Utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.