Nya föreskrifter om elektromagnetiska fält

8 juli, 2016

Sedan den 1 juli 2016 gäller nya föreskrifter om elektromagnetiska fält då AFS 2016:3 ersätter de tidigare föreskrifterna AFS 1987:2. Gränsvärdena i föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända omedelbara och övergående hälsoeffekter av elektromagnetiska fält under arbete.

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, gäller sedan den 1 juli 2016. Syftet med gränsvärdena i föreskrifterna är att skydda arbetstagare mot alla kända omedelbara och övergående hälsoeffekter av elektromagnetiska fält under arbete.

 

De gamla föreskrifterna om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2) upphör. De nya reglerna bygger på EU:s direktiv om yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält 2013/35/EU.

 

Handlingsplan för att förebygga alla kända risker
Föreskrifterna ställer även krav på att arbetsgivare ska utarbeta och genomföra en handlingsplan som ska innehålla tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga alla kända risker för arbetstagare som är särskilt utsatta, till exempel de med olika former av medicinska implantat och gravida arbetstagare.

 

Magnetresonans och försvarsmakten är undantag
För försvarsmakten medges undantag från föreskrifterna i dess helhet under förutsättning att de använder andra likvärdiga skyddssystem förutsatt att hälsoeffekter och säkerhetsrisker förebyggs. Vid användning av MRT inom hälso- och sjukvården medges undantag från gränsvärden för exponering under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

 

Inga värden för långsiktiga effekter
För långsiktiga effekter ges inga värden då, utifrån den kunskap som finns idag, vetenskapliga bevis saknas för ett orsakssamband mellan exponering för EMF och långsiktiga effekter.

 

Direktivet, och även föreskrifterna, är komplicerade att förstå och tillämpa. Därför har EU-kommissionen gett ut tre vägledningar som mera i detalj förklarar olika aspekter av direktivet.

 
Tre EU-vägledningar på svenska och nya ämnessidor på av.se
På de nya ämnesidorna om Elektromagnetiska fält finns länkar till de tre EU-vägledningarna, som finns på svenska. Vägledningarna tar upp fallstudier, små- och medelstora företag och generell information.

 

Här finner Ni mer information.

Här finner Ni föreskriften AFS 2016:3.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.