Bygg- och fastighetsmål – augusti 2016

30 augusti, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under augusti 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

F 8245-15
Fråga om tillämpning av 7 kap. 14 § JB. MÖD har bedömt att förvärvaren av en fastighet med hänsyn till förhållandena på platsen borde ha känt till att fastigheten belastades av ett vägservitut, trots en garanti i köpekontraktet om att fastigheten inte belastades av några andra servitut eller nyttjanderätter än en ledningsrätt.

 

P 5671-15
Återförvisning till nämnden på grund av brister i det underlag som legat till grund för beslut om bygglov.

 

P 10594-15
Frågan är om detaljplanekravet kan göras gällande. MÖD gör bedömningen att det, med hänsyn till att det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse, är en sådan situation som gör att kommunen ska pröva markområdets lämplighet genom detaljplan. Med tillämpning av undantagsbestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket PBL gör dock MÖD den bedömningen att kravet på detaljplan kan frångås och att prövningen kan ske i samband med bygglovet.

 

F 5710-15
I en ansökan om fastighetsbestämning angav sökanden att han skulle betala kostnaderna för förrättningen. Uppgiften togs tillbaka innan motparten fått del av den och den hade inte någon betydelse för Lantmäteriets handläggning av ärendet. MMD ansåg att sökanden var bunden av uppgiften och beslutade att han skulle stå för samtliga förrättningskostnader. MÖD har konstaterat att det inte har träffats någon överenskommelse mellan parterna om fördelningen av kostnaderna och att dessa därför ska fördelas efter vad som är skäligt. Vid skälighetsbedömningen har den i ansökan lämnade uppgiften inte tillmätts någon betydelse.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.