Mer förnybart bränsle

15 augusti, 2016

Andelen förnybart bränsle inom transportsektorn ökar från 15 till 23 procent till 2018, enligt Energimyndighetens nya kortsiktsprognos. Det är framför allt biodieseln HVO som spås öka kraftigt de närmaste åren. En viktig anledning till denna ökning är den skattebefrielse som infördes för HVO i maj 2014. Skattebefrielsen gör att HVO ligger på ungefär samma prisnivå som fossilt diesel.

 

Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Energimyndighetens kortsiktsprognos hösten 2016 omfattar det svenska energisystemets förväntade utveckling under perioden 2016–2018. Resultaten i prognosen är beroende av antaganden om bland annat ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren.

 

Den totala energianvändningen för inrikes och utrikes transporter förväntas öka med 3,7 TWh från 2015 till 2018, och uppgår då till 128,5 TWh. Anledningen är framför allt att transportarbetet och antalet personbilar bedöms öka. Mängden HVO ökade mycket under 2015 och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Ökningen beror på ökad låginblandning i fossil diesel, men också på att antalet bussar och tunga lastbilar som kör på ren HVO antas bli fler till 2018.

 

Prognosen visar även att energianvändningen inom bostads- och servicesektorn bedöms uppgå till 146 TWh år 2016. Det är en ökning med 10 TWh jämfört med 2015 då den uppgick till 136 TWh.

 

Elproduktionen, som uppgick till 158 TWh år 2015, väntas vara relativt konstant under prognosperioden, runt 160 TWh. Fortsatt utbyggnad av vindkraften samtidigt som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 väntas stängas vid halvårsskiftet år 2017 gör att förändringarna är relativt små. Totalt beräknas elproduktionen uppgå till 160 TWh år 2018.

 

Ordlista
Biodiesel: Ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med fossil diesel eller användas direkt i dieselmotorer. Utgörs i Sverige idag av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.
FAME: Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.
HVO: Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.
Låginblandning: När ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.
Transportarbete: Beskriver förflyttning av passagerare eller gods. För persontrafik innefattar detta antal transporter, reslängd, och antal passagerare. För godstrafik tar man hänsyn till vikten för godset.

 

Här finner Ni korttidsprognosen i sin helhet.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.