Miljömål – augusti 2016

30 augusti, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 8994-15
Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid ett pappersbruk och de miljömässiga konsekvenserna av utsläpp i vatten. I målet finns sedan tidigare en dom där verksamheten bedömts vara tillåtlig. MÖD har ansett sig oförhindrad att nu pröva tillstånd till verksamheten i sin helhet på grund av nya omständigheter. Ickeförsämringskravet i ramdirektivet för vatten, med de preciseringar som detta krav fått genom Weserdomen, aktualiseras inte i målet. MÖD avslår yrkande om att ansökan ska avslås eller avvisas. Målet gäller även fråga om vissa villkor i den överklagade domen gällande lagring av miljöfarliga produkter. MÖD gör i denna del vissa justeringar.

 

M 8733-15
Va-mål. Fråga om en kommun åsidosatt någon skyldighet enligt vattentjänstlagen på så satt att en fastighetsägare som utsatts för översvämningar i sin fastighet skulle ha rätt till skadestånd. Hovrätten har lämnat fastighetsägarens överklagande utan bifall.

 

M 2305-16
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom i vilken domstolen undanröjde nämndens beslut att ta ut en miljösanktionsavgift av Trafikverket för utebliven anmälan om användning av växtskyddsmedel. Mark- och miljödomstolen fann att Trafikverket fullgjort sin anmälningsplikt genom den anmälan med hänvisning till körplan på Trafikverkets hemsida som lämnats till nämnden.

 

M 11525-15
Tillstånd till en tillfällig hamn och verksamhet för mottagning m.m. huvudsakligen av material från Förbifart Stockholm har fastställts. Bullervillkoren har justerats och verksamhetstiden för krossning och sortering har inskränkts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.