Nya ADR-S och RID-S på remiss

9 augusti, 2016

MSB har publicerat förslagen på nya föreskrifter avseende farligt gods, ADR-S och RID-S. Föreskrifterna föreslås träda ikraft 2017-01-01.

 

Föreslagna föreskrifter berör verksamheter och aktörer i Sverige som är delaktiga i transport av farligt gods. Hit räknas bland annat avsändare, mottagare, tillverkare av tankar och förpackningar samt transportörer.

 

MSB bedömer att ett utbildnings- eller informationsbehov motsvarande 1-8 timmar kan behövas för personer som dagligen hanterar bestämmelserna i ADR-S/RID-S oavsett företagens storlek.

 

I nuvarande förslag till föreskrifter kan följande ändringar nämnas som bedöms innebära lättnader från bestämmelserna för både små och stora företag.

 

Numera tillåts att ammoniumnitratemulsion, -suspension eller -gel (UN 3375) samlastas med sprängämnen. UN 3375 kommer att få samlastas med sprängämnen på motsvarande sätt som är tillåtet för ammoniumnitrater med UN 1942 och UN 2067. Transporter till och från sprängningsplatser underlättas och antalet transporter kan minskas nu när även denna typ ammoniumnitrat kommer att få samlastas med sprängämnen. Denna bestämmelse har utarbetats och drivits igenom internationellt av Sverige efter önskemål från branschen.

 

För UN 2211 expanderbara polymerkulor införs nya bestämmelser. Detta innebär att en testmetod införs så att om inga brandfarliga ångor avges enligt den nya testmetoden så omfattas inte expanderbara polymerkulor av bestämmelserna.Även detta undantag har önskats av svensk industri och Sverige har aktivt stött förslaget då det behandlats vid internationella möten.

 

MSB föreslår införa i del 16 att företag som transporterar vissa typer av farligt gods som är avfall till återvinningscentral eller miljöstation inte omfattas av bestämmelserna. Mängden farligt gods får vara högst tio kg nettovikt per transportenhet. Det farliga godset ska vara förpackat i innerförpackningar som ska placeras i lämpliga ytterförpackningar. Detta skulle innebära en betydande förenkling för företag jämfört med dagens transportsituation.

 

Nedan finner Ni:
Konsekvensutredning
Nya ADR-S 2017
Nya RID-S 2017

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.