Bygg- och fastighetsmål – oktober 2016

30 oktober, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 6782-15
Detaljplanekrav för uppförande av berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark. De åtgärder som behöver vidtas för att förbättra trafiksituationen vid djurparken är omfattande, påverkar ett stort antal sakägare och kräver kommunens medverkan. De effekter berg- och dalbanan förväntas få på omgivningen är sådana att det vid en sammantagen bedömning av dessa kan antas att berg- och dalbanan medför en betydande miljöpåverkan. Sammanfattningsvis har uppförandet av berg- och dalbanan ansetts ge upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning att prövningen av åtgärden kräver en föregående detaljplaneläggning. Nämndens beslut om bygglov har därför upphävts.

 

P 6430-16
Återförvisning till nämnden på grund av brister i det ritningsunderlag som legat till grund för beslut om bygglov.

 

P 3794-16 och P 3858-16
Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ett ärende om marklov för trädfällning till byggnadsnämnden. Det bygglov som meddelats senare av nämnden har också återförvisats eftersom marklov och bygglov bör behandlas gemensamt i ett och samma lovbeslut.

 

P 1992-16
Bygglov har nekats eftersom enbostadshusets byggnadshöjd strider mot detaljplanen. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts. Mark- och miljööverdomstolen har redovisat hur byggnadshöjden ska beräknas och har även konstaterat att byggnaden, förutom höjdavvikelsen, inte strider mot PBL:s krav.

 

P 7069-16
Av underinstanserna påförd byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan att bygglov har meddelats har undanröjts av Mark- och miljööverdomstolen. Som skäl för undanröjandet har anförts att  överträdelsen att inte söka bygglov inte längre är belagd med sanktionsavgift och att överträdelsen att påbörja åtgärden innan byggnadsnämnden gett startbesked inte gällde för plank vid tidpunkten för överträdelsen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.