Nu kan Ni söka stöd för renovering och energieffektivisering

3 oktober, 2016

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går tillbaka till hyresgästerna genom en hyresrabatt och en del går till fastighetsägaren. Stödet går att söka från den 1 oktober.

 

Syftet är att stimulera renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Renoveringstakten ska öka så att de boende får en förbättrad miljö. Under 2016 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor för stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 1 miljard kronor årligen för 2017-2020.

 

Vem kan söka stöd?
Stöd kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren. Stödet kan sökas av både fysiska personer, privata bostadsföretag, kommuner, kommunala bostadsföretag, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra som uppfyller kraven.

 

Vilka byggnader är aktuella?
För att kunna söka stödet måste byggnaden finnas i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft. På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där du kan se om byggnaden är aktuell för stödet.

 

Stödet gäller för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt. Byggnaden ska ha en energiprestanda som är 130 kWh/m2 (Atemp) och år eller sämre. Information om byggnadens energiprestanda finns i din energideklaration. När du ansöker ska du bifoga en giltig energideklaration.

 

Stödets storlek
Stödet innehåller en renoveringsdel och en energieffektiviseringsdel. Du kan inte få stöd för endast renovering eller endast energieffektivisering då det inte uppfyller syftet med stödet.

 

Stödet för renovering uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden, dock högst 1 000 kr per m2 (Atemp) för den byggnad som renoveras. Denna del av stödet ska användas till hyresrabatter under en sjuårsperiod.

 

Stödet för energieffektivisering får högst uppgå till 500 kr per m2 (Atemp) för byggnaden och motsvara högst 5 procent av kostnaderna för att genomföra den totala renoveringsåtgärden. För att få denna del av stödet ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent. Stödets storlek beror på hur mycket du förbättrar byggnadens energiprestanda.

 

Vilka åtgärder kan ge stöd?
Stödet kan lämnas för kostnader för att renovera och energieffektivisera en byggnad. Stöd kan exempelvis ges för en åtgärd som innebär byte av stammar, byte av badrums- eller köksinredning, målning/tapetsering, byte av tak, ventilation eller bullerdämpning. Åtgärden får inte vara påbörjad när du ansöker om stöd. Om åtgärderna medför att byggnadens installerade eleffekt för uppvärmning uppgår till mer än 10 W/m2 (Atemp) lämnas inget stöd.

 

Stödmottagarens förbindelser
För att få stöd måste du förbinda dig att tillhandahålla de renoverade och energieffektiviserade lägenheterna som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det innebär bland annat att du under tio år ska upplåta bostadslägenheterna med hyresrätt utan inskränkning i besittningsskyddet, med hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt eller som studentlägenheter. Under dessa tio år måste du om du överlåter byggnaden ange för köparen att hyresbostäderna tillhandahålls med detta stöd och att de inte får ändras för något annat ändamål eller upplåtas på villkor som avviker från förordningen eller beslut som fattats med stöd av förordningen. Den som köper byggnaden av dig måste ange samma information om han i sin tur överlåter byggnaden. Du måste även förbinda dig till att genomföra hyresrabatten.

 

Här finner Ni mer information.

 

Här finner Ni ansökningsblanketten.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.