Bygg- och fastighetsmål – november 2016

30 november, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under november 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 1748-16
Fråga om byte av takpannor till halvblanka sådana medför en sådan betydande olägenhet för grannarna att nämnden genom tillsyn bort ingripa mot bytet av takpannorna.

 

P 5737-16
Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en avvikelse med 0,4 m från beviljat bygglov avseende byggnadshöjd ska medföra en skyldighet för byggnadsnämnden att vidta åtgärd. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom har därför Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. PBL.

 

P7786-16
Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har funnit att ett beslut av bygg-och miljönämnden har saknat rättsverkningar och därför inte var möjligt att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att beslutet var formulerat på ett sätt som var ägnat att uppfattats som bindande och att beslutet därför var överklagbart. Med hänsyn till att nämnden genom att meddela beslutet gått utanför vad den har rätt att göra enligt plan- och bygglagen, har domstolen upphävt nämndens beslut.

 

P 5634-16
Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål funnit att särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan föreligger. Bygglov till mindre tillbyggnad på hus beläget i kustsamhälle kan därför beviljas trots att avståndet till grannfastigheten understiger 4,5 meter.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.