Miljömål – november 2016

30 november, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 2617-16
Dispens från strandskyddet har beviljats för en befintlig brygga/bryggdäck på en ö som saknat gemensam brygganläggning och reguljär båttrafik. Ett föreläggande vid vite att riva en bro som går från land ut till bryggan har inte ändrats eftersom brons utformning inte är anpassad till skärgårdsmiljön och kan antas bidra till att avhålla allmänheten. Samtidigt lämnas strandskyddsdispens till en ny bro som ska vara utformad enligt vissa angivna villkor.

 

M 5662-16
Erosionsskador längs fastighetens strandkant har bedömts ha orsakats av vattenreglering. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått för såväl anläggande av väg som anläggande av erosionsskydd.

 

M 10680-15
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den i målet aktuella stenmuren inte kan anses ligga i jordbruksmark och att dispens från biotopskyddet därför inte krävs.

 

M 3940-16
Oljebolag har ansetts som verksamhetsutövare avseende bensinstation trots att den faktiska verksamheten på platsen drivits av en självständig återförsäljare. Bolaget har haft ett långtgående inflytande över verksamheten som går betydligt längre än att enbart vara drivmedelsleverantör. Bolaget har därigenom förbehållit sig rättsliga och faktiska möjligheter att ingripa mot verksamheten på ett sätt som medför att bolaget vid sidan av andra verksamhetsutövare ska ses som verksamhetsutövare enligt 26 kap 22 § miljöbalken.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.