Ändringar i plan- och byggförordningen

29 december, 2016

1 januari 2017 sker en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett nytt krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

 

Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation har riksdagen beslutat att införa krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

 

Kravet är infört som ett tionde tekniskt egenskapskrav i 8 kap. 4 § PBL. Skyldigheten avser endast hur byggnaden ska utrustas och det rör sig således inte om en skyldighet att faktiskt ansluta sig till ett bredbandsnät. Regeringen har på förordningsnivå reglerat frågan närmare i dels en ny 3 kap. 20 a § i PBF, dels genom ändringar i 3 kap. 22 och 27 §§ samt 10 kap. 3 § PBF.

 

De nya reglerna innebär följande:
1. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
2. Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

 

Undantag gäller för vissa byggnader, t ex fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus och tillfälliga anläggningsboenden. Kraven gäller vid nybyggnad och ombyggnad.

 

De nya reglerna ska tillämpas på ärenden där ansökan om lov alternativt anmälan kommer in från och med den 1 januari 2017.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.