Bygg- och fastighetsmål – december 2016

30 december, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under december 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 3893-16
Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på grund av åtgärdens planstridighet avseende avstånd till tomtgräns och antal våningar. Avgörandet innefattar en bedömning av hur markens medelnivå ska beräknas och om en källare ska anses vara en våning.

 

F 7567-16
Återförvisning till mark- och miljödomstol på grund av grovt rättegångsfel. En gemensamhetsanläggning som rör ett allmänt intresse har omprövats av lantmäterimyndigheten. Mark- och miljödomstolen har ändrat lantmäterimyndighetens beslut på ett sådant sätt att det allmänna intresset berörts, trots att domstolen i sin handläggning varken hört länsstyrelsen som företrädare för det allmänna intresset eller kallat länsstyrelsen till sammanträde.

 

F 5004-16
Fastighetsbestämning av gräns. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att gränsen, vilken lagligen bestämts vid ett laga skifte år 1855, varken på grund av överenskommelse (gränshävd) eller urminnes hävd skulle ha en annan sträckning än den lagligen bestämda. Inte heller har det funnit skäl att jämka gränsens sträckning. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.

 

F 3048-16
En ägare till byggnad på ofri grund är att anse som sakägare när servitut ska bildas genom fastighetsreglering eftersom servitutet medför begränsningar av tillåten höjd på byggnader på fastigheten. Hans nyttjanderätt till fastigheten kan alltså påverkas av servitutet och det är inte klarlagt att fastighetsregleringen är utan betydelse för honom. Mark- och miljööverdomstolen ger därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, nyttjanderättshavaren rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering.

 

P 6431-16
Målet avser byggsanktionsavgift. Frågan i målet är om det finns förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift för att påbörja åtgärder för att ändra en byggnads användning från skola till kontor, utan att bygglov och startbesked meddelats, och för att byggnaden tagits i bruk för ändrad användning, utan att slutbesked meddelats. Fråga är även om det finns skäl att sätta ned avgiften.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.