Miljömål – december 2016

30 december, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5099-16
I MMD har den särskilda ledamoten som deltog i avgörandet saknat förordnande. MÖD har funnit att ett sådan bristande domförhet får antas ha påverkat målets utgång och att felet inte kan avhjälpas genom prövning i högre rätt. Undanröjande har bedömts behöva ske oberoende av parternas vilja. Underrättens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen.

 

M 5128-15
Frågan om maximal ljudnivå nattetid från ett hamnområde. MÖD har tillåtit en höjning av detta värde från 55 dBA till 60 dBA mot bakgrund bl.a. av de svårigheter hamnen skulle ha att bedriva verksamheten vid strängare krav. Den av MÖD nu bestämda maximala ljudnivån utomhus bedöms inte, när det gäller de närboende, medföra någon risk för ett överskridande av det gällande riktvärdet för maximal ljudnivån inomhus.

 

M 10800-15
Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten till avloppsanläggning som inte uppnår hög skyddsnivå för miljöskydd i aktuellt avrinningsområde med övergödningsproblem. Följden av flera avlopp utan rening till hög skyddsnivå har beaktats. Kostnaden för uppgradering har bedömts som rimlig.

 

M 1413-16
I målet har framkommit att det finns en förhållandevis stor förekomst  av tjäder i närheten av planerad vindkraftsverksamhet. MÖD har avslagit ansökan om vindkraftsetablering med hänsyn till att sökanden inte visat att vald plats är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

 

M 1359-16
Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare med en vattenanläggning på fastigheten att vidta åtgärder för att uppfylla vattenhushållningsbestämmelserna i tillståndet och dammanläggningens funktion. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att vattenanläggningen utgör fastighetstillbehör och har fastställt föreläggandet med den ändringen att eftersom fastigheten har överlåtits till ny ägare under processen ska föreläggandet gälla mot den nye fastighetsägaren. Även tiden för fullgörande av föreläggandet har flyttats fram.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.