Ny upphandlingslagstiftning

26 december, 2016

Efter mycket försening träder den nya upphandlingslagstiftningen ikraft den 1 januari 2017.  EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en bra sammanställning över förändringarna som Ni finner här.

De har även tagit fram ett bra verktyg som förklarar ändringarna som Ni finner här.

 

Vissa av de förändringar som återfinns i LOU är:

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner
De nya lagarna innehåller inte någon uppdelning i A- och B-tjänster. Däremot omfattas även fortsättningsvis upphandling av vissa tjänster av enklare regler, även om annonsering i vissa fall fortfarande måste ske i EUs gemensamma databas för upphandlingsannonser (TED).

 

Elektronisk upphandling
I den nya lagen har införts en övergripande skyldighet för upphandlande myndigheter att genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel. Det är dock en skyldighet med flera undantag.

 

Förhandling och annonsering
Genom de nya lagarna ökar möjligheten att använda förfaranden som innefattar förhandling med anbudsgivarna. Minimitidsfristerna för annonsering har förkortats generellt. Det har även uttryckligen blivit möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga anbudstiden i en upphandling om myndigheten gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten.

 

Prövningen av leverantörer
Nya LOU innehåller en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande myndigheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den uppfyller kvalificeringskraven. Det har även införts ett helt nytt system med preliminär egenförsäkran av leverantörer (ESPD) i syfte att förenkla administrationen för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

 

Regler för ändringar av avtal
Det har införts detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av upphandlade avtal under avtalstiden. Dessa regler innebär att möjligheterna för de upphandlande myndigheterna att göra ändringar av upphandlade avtal har preciserats i jämförelse med vad som gällde tidigare.

 

Här finner Ni en jämförelsetabell mellan gamla och nya LOU.

 

Nedan finner Ni de nya lagarna:

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.