Arbetsrättsmål – januari 2017

30 januari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under januari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 5/17, Mål nr A 88/15, 2017-01-25
Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott

Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om förläggning av paus vid linjetrafik. Enligt bestämmelsen får körning pågå i högst 2,5 timmar utan avbrott för paus eller rast. Fråga om ett bolags förfarande att exkludera den tid som en viss buss stod stilla vid ändhållplatser från begreppet körning utgör kollektivavtalsbrott.

 

Dom nr 4/17, Mål nr B 9/16, 2017-01-18
Lönefordran

En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en restaurang. Arbetstagaren har gjort gällande att han inte fått någon lön utbetald, medan arbetsgivaren menar att han betalat lön kontant till arbetstagaren. En fråga rör därmed om arbetsgivaren kunnat styrka att kontant betalning skett. Därutöver bl.a. frågor om när arbetet påbörjades och vilken lön som avtalats.

 

Dom nr 3/17, Mål nr B 57/16, 2017-01-18
Skadestånd på grund av uppsägning m.m.

Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en distansarbetande säljare. Enligt arbetsgivaren har arbetstagaren inte följt arbetsgivarens policy om sjukanmälan, brustit i sin rapporteringsskyldighet, brustit i sina arbetsprestationer och arbetsvägrat. Vidare fråga om rätt till lön enligt 34 § anställningsskyddslagen och om ett på visst sätt formulerat yrkande om ogiltigförklaring av uppsägningen varit en tillåten talan, om det funnits något fastställelseintresse.

 

Beslut nr 2/17, Mål nr B 61/16, 2017-01-18
Avvisning på grund av rättegångshinder

Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan parterna finns ett skiljeavtal. Av skiljeavtalet följer bl.a. att skiljenämnden inte är behörig att avgöra tvisten om den avser tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning. Fråga om tolkning av skiljeavtalet och huruvida tvisten rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning.

 

Dom nr 1/17, Mål nr B 2/16, 2017-01-11
Avskedande m.m.

En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga bl.a. om det allmänna skadeståndets storlek och om fördelning av rättegångskostnader.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.