Bygg- och fastighetsmål – januari 2017

31 januari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under januari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 4216-16
Fastighetsägare har förbjudits att använda mark nära fastighetsgräns som upplag för betong- och stenprodukter (11 kap 30 § PBL). Det är uppenbart att den aktuella lagringen av betong- och stenprodukter i nära anslutning till en byggnad på angränsade fastighet äventyrar byggnadens hållfasthet och att detta, vid ett ras, kan medföra livsfara för de människor som befinner sig i byggnaden. Ett skyddsavstånd om 5 meter har ansetts som proportionerligt. Förbudet har riktats mot fastighetsägaren som har bedömts ha faktisk och rättslig möjlighet att efterfölja föreläggandet även om markområdet är uthyrt.

 

P 94-17
I ett mål om sju olika byggsanktionsavgifter har länsstyrelsen i särskilt beslut avslagit en begäran om inhibition. Efter att beslutet överklagats har mark- och miljödomstolen meddelat inhibition beträffande två av avgifterna och avslagit överklagandet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolen har gett partiellt prövningstillstånd och med ändring av mark- och miljödomstolens dom meddelat inhibition beträffande ytterligare två byggsanktionsavgifter. I övriga delar har Mark- och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd.

 

P 4815-16
Kommunen antog en detaljplan där kommunen avhände sig huvudmannaskapet för allmän platsmark. Mark- och miljödomstolen hävde kommunens beslut eftersom man fann att det inte förelegat sådana särskilda skäl som motiverar att man frångår huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap. MÖD fastställer mark- och miljödomstolens dom.

 

P 969-16
Ansökan om rivningslov och bygglov. Att anordna parkeringsplatser och stödmurar strider mot detaljplan men har godtagits enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL; de har bedömts vara förenliga med planens syfte och tillgodose ett angeläget gemensamt behov för de boende.

 

F 5465-16
Klaganden ansökte om klyvning av ett antal fastigheter men ändrade sedan sitt yrkande i enlighet med lantmätarens förslag om att först sammanlägga fastigheterna och därefter genomföra klyvningen. Det visade sig senare att beslutet om sammanläggning fattades i strid med 12 kap. 1 och 2 §§ FBL då fastigheterna inte innehades med samma rätt. MÖD har funnit att klaganden bör beredas tillfälle att jämka sin talan enligt 4 kap. 31 § FBL oh återförvisat målet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.