Förslag till ändringar i Boverkets byggregler

17 januari, 2017

Boverket föreslår ändringar i BBR, Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, om energihushållning och de konsekvenser som förslagen förväntas medföra.

 

Plan- och byggförordningen (2011:338) har ändrats när det gäller krav på energihushållning, definitionen av en byggnads energiprestanda och nära- nollenergibyggnader. Ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft den 1 april 2017. Krav på nära- nollenergibyggnader införs i BBR, i två steg med ändringar 2017 och 2021. Den första ändringen BBR (A) handlar om att införa regler för nära- nollenergibyggnader i BBR som är anpassade till ändringarna i plan- och byggförordningen. BBR (A) föreslås träda i kraft samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen, den 1 april 2017.

 

Kravnivån behålls i princip oförändrad i förslaget till författningsändring 2017. Den andra författningsändringen, BBR (B), handlar om skärpningar av energikraven som föreslås träda i kraft 2021.

 

Sammanfattning Boverkets förslag till ändrade regler i BBR (A):
• En ny metod för att fastställa och beräkna byggnaders energiprestanda införs. En byggnads energiprestanda uttrycks i primärenergi och benämns primärenergital.

• Kravet på energiprestanda uttrycks med ett numeriskt värde för hela Sverige för respektive byggnadskategori (småhus, flerbostadshus och lokaler). Det kommer endast finnas en kravnivå per byggnadskategori för hela landet.

• Uppdelningen i elvärmda och icke elvärmda byggnader tas bort.

• Primärenergifaktorer fastställs till 1,6 för elenergi och 1,0 för övriga energibärare.

• De nuvarande fyra klimatzonerna ersätts med geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå, med värden från 0,9 till 1,6.

• Tillägget till energikravet för lokaler på grund av utökat uteluftsflöde formuleras om. Tilläggens storlek är oförändrade.

• Kravet på högsta tillåtna installerad eleffekt formuleras om.

• Kategorin flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst 35 m2 vardera tas bort och ersätts med ett generellt ventilationstillägg för flerbostadshus.

Den föreslagna ändringen innebär att kravnivåerna inte påverkas i någon större utsträckning. Införandet av geografiska justeringsfaktorer kommer dock attleda till en skärpning av energikraven i nuvarande klimatzonerna I och II.

Boverkets bedömning är att konsekvenserna främst kommer att handla om att byggherrar och kommuner måste skaffa sig kunskap om att tillämpa den nya metoden för att fastställa byggnaders energiprestanda.

 

Ni finner mer information på länkarna nedan:

BFS 2017-xx BBR (A)

Konsekvensutredning BBR (A)

BFS 2017-xx BBR (B)

Konsekvensutredning BBR (B)

BFS 2017-xx BEN 2

Konsekvensutredning BEN

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.