Lättnader i kraven vid lagring och förbehandling av elavfall

18 januari, 2017

Naturvårdsverket har beslutat om vissa lättnader i kraven på försiktighetsåtgärder vid lagring och behandling av elavfall. Dock under förutsättning att det är miljö- och hälsomässigt lämpligt att avstå från åtgärderna.

 

Naturvårdsverket har beslutat om ändring av föreskrifterna NFS 2005:10 om lagring, förbehandling m.m. av elavfall. Ändringsföreskrifter, NFS 2016:11, träder i kraft den 1 mars 2017.

 

Huvudregeln är att försiktighetsåtgärderna som anges i föreskrifterna  ska vidtas. De beslutade ändringarna innebär dock en möjlighet för företag att i vissa fall avstå från någon eller några av de föreskrivna försiktighetsåtgärderna. Men då under förutsättning att det inte innebär en ökad risk för skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa.  Verksamhetsutövaren ska kunna visa att förutsättningarna är uppfyllda för att kunna avstå från exempelvis kravet på väderskydd vid lagring av elavfall.

 

Fördelen med de beslutade ändringarna är att företag i vissa fall kan slippa att genomföra vissa kostnadskrävande åtgärder om tillräckligt god miljö- och hälsoskyddsnivå ändå kan uppnås. Det är ett av skälen till att ändringarna gjorts. Därutöver innebär ändringarna att de svenska bestämmelserna bättre överensstämmer med kraven på försiktighetsåtgärder i direktivet (2012/19/EU) om avfall som utgörs av elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE-direktivet).

 

Här finner Ni föreskrifterna.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.