Miljömål – januari 2017

31 januari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5452-16
Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden avslagit ansökan om tillstånd till växtreningsverk då sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.

 

M 1538-16
Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till att anlägga en hamn för fritidsbåtar och att muddra samt lägga upp muddermassor innanför en strandskoning.

 

M 5055-16
Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt ett beslut av länsstyrelsen om att avslå en ansökan om tillstånd till täkt av grus. Domstolen har funnit att det inte är visat att det huvudsakliga skälet för grustäkten är att bryta material för ändamål där ersättningsmaterial saknas.

 

M 9001-16
Mark- och miljööverdomstolen har i beslut undanröjt en dom från mark- och miljödomstolen och återförvisat målet till underrätten för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har som skäl för beslutet anfört följande. Av handlingarna i målet framgår att mark- och miljödomstolen inte haft tillgång till klagandens överklagande i dess helhet. Detta har fått till följd att klaganden inte getts möjlighet att i enlighet med framställan komplettera med ny bevisning eller få yrkande om muntlig förhandling prövat. Felet kan antas ha inverkat på målets utgång och kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.