Bygg- och fastighetsmål – februari 2017

28 februari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under februari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 6600-16
Bevarandet av en cirka hundra år gammal byggnad har bedömts ha ett sådant kulturhistoriskt värde att det allmänna intresset att bevara byggnaden övervägt fastighetsägarens intresse att få riva densamma. Ansökan om rivningslov har därför avslagits.

 

P 9631-16
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att uppförandet av ett trevåningshus utanför detaljplanelagt område innebär en betydande olägenhet för grannarna bakom på grund av inskränkning av utsikt.

 

P 10121-16
Den kommunala nämnden har vid vite förelagt en fastighetsägare att riva två byggnader och städa upp tomten. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar utredningen i målet att fastighetsägaren saknar ekonomiska tillgångar och därmed faktiska förutsättningar att följa föreläggandet. Eftersom föreläggandet då inte får förenas med vite har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att vitet tagits bort. Vidare har tiden för fullgörandet av föreläggandet flyttats fram.

 

P 3545-16
Mål om bygglov för tillbyggnad på hus placerat över en fastighetsgräns. Fråga bl.a. om förenlighet med detaljplanerna på båda sidor av fastighetsgränsen med olika användningsområden i detaljplan.

 

F 2344-16
MÖD gör en annan bedömning än Lantmäteriet och mark- och miljödomstolen när det gäller vilket värde som ska ligga till grund för andelstalsberäkningen vid tillämpningen av tonkilometermetoden i en anläggningsförrättning. Också fråga om rättegångskostnader där klagandena inte ha ansetts som vinnande med mer än hälften. Yrkande om ersättning av motparten för rättegångskostnader har därför avslagits.

 

F 3862-16
Nyttjanderättshavare har inte ansetts ha klagorätt i mål om fastighetsbestämning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.