Endast svenska stickproppar och uttag får säljas i Sverige

2 februari, 2017

Elsäkerhetsverket vill uppmärksamma att produkter med stickproppar som tillhör exempelvis det brittiska, polska och schweiziska systemet inte får säljas i Sverige. Detsamma gäller för vägguttag enligt dessa system.

 

Tillåtna stickproppar och uttag i Sverige
Stickproppar och uttag regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Med det menas de vanliga uttag vi normalt använder i hemmen. Föreskriften säger att stickproppar och uttag ska uppfylla någon utav standarderna SS 428 08 34 utgåva 3 eller SS-EN 50 075 utgåva 1, i sin helhet.

 

Följande standardvarianter är godkända för försäljning i Sverige:

uttag

 

 

 

Huvudregeln är att andra stickproppar och uttag än de som uppfyller standarderna ovan inte får säljas. Standarderna gäller dock inte industridon som till exempel så kallade CEE-don då de inte omfattas av kraven i ELSÄK-FS 2015:1. Industridon omfattas istället av kraven i lågspänningsdirektivet (LVD) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning) som genomförts i Sverige genom ELSÄK-FS 2016:1 och ska vara CE-märkta.

 

Andra uttag än svenska får inte säljas
Produkter som kräver användning av reseadapter för att kunna användas i svenska hushåll uppfyller inte kraven i ELSÄK-FS 2015:1 och får därmed inte säljas i Sverige. Detta innebär i klartext att produkter med stickproppar för till exempel det brittiska, polska och schweiziska systemet inte får säljas i Sverige samt att uttag enligt dessa system inte heller får säljas i Sverige.

 

Dessa uttag får säljas under särskilda omständigheter
Det finns ett undantag från huvudregeln och det är den så kallade ömsesidighetsklausulen. Syftet med den är att företag som säljer en produkt som är säker och överensstämmer med de formella kraven i ett land, också ska kunna sälja produkten i andra medlemsstater så länge som den är lika säker i alla länder där den säljs.

 

Den fria rörligheten innebär alltså inte att en produkt som får säljas i ett land undantagslöst får säljas i hela EU/EES.

 

Produkter som omfattas av ömsesidighetsprincipen
Om man vill sälja en produkt med en stickpropp som inte omfattas av de uppräknade standarderna ovan måste man säkerställa
• att produkten säljs lagligen i en annan medlemsstat eller i Turkiet eller att den är lagligen tillverkad i EFTA-land, som har undertecknat EES-avtalet (till exempel Norge),
• att produkten faktiskt uppfyller det landets egna krav för att få säljas i landet, (på till exempel certifiering eller dokumentation), samt
• att användning i det svenska systemet inte medför en lägre säkerhetsnivå än den som gäller i ursprungslandet.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.