ESPD – en standardiserad egenförsäkran

22 februari, 2017

En av de praktiskt mest betydelsefulla nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) är skyldigheten för upphandlande myndigheter att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document).

 

Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Den upphandlande myndigheten får sedan begära in de dokument den ställt krav på när det av någon anledning krävs för att upphandlingen ska kunna handläggas vidare. Kontroll ska ske av sådana anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att myndigheten begär in och kontrollerar de angivna bevisen.

 

När ska ESPD accepteras?
Upphandlande myndigheter ska acceptera ESPD vid all annonserad direktivstyrd upphandling, alltså sådana upphandlingar som omfattas av EUs upphandlingsdirektiv. Det finns ingen skyldighet att acceptera ESPD vid upphandling som inte omfattas av direktiven (till exempel under tröskelvärdena) eller vid direktupphandling som sker i särskilda situationer (till exempel vid synnerlig brådska).

 

Hur man använder ESPD
Vilka uppgifter ett ESPD ska omfatta har fastställts i en EU-förordning av Kommissionen. Tanken är att ESPD ska finnas med i de olika nationella upphandlingssystemen och inte existera skiljt från de system där leverantörerna lämnar elektroniska anbud, men det finns olika tekniska möjligheter för att skapa och fylla i ett ESPD. Kommissionen tillhandahåller en webbtjänst där en upphandlande myndighet kan skapa ett formulär som är knutet till en viss upphandling som anbudsgivare och anbudssökande kan fylla i. Ett ifyllt formulär kan sedan sparas ner eller skrivas ut och ges in tillsammans med ansökan eller anbudet.

 

Vad behöver man tänka på i upphandlingsdokumentet?
Den upphandlande myndigheten bör i upphandlingsdokumentet ange att den accepterar ESPD som preliminär egenförsäkran. Det är också viktigt att leverantörerna informeras om hur detta kan ske, till exempel genom att den upphandlande myndigheten hänvisar till webbtjänsten om den använder denna möjlighet. Myndigheten bör också tänka på att den inte kan kräva att anbudssökande och anbudsgivare ger in handlingar som visar att leverantören inte ska uteslutas utan uppfyller kvalificeringskraven redan tillsammans med ansökan eller anbudet.

 

Åberopad kapacitet
Enligt upphandlingsreglerna finns en i princip obegränsad rätt att åberopa kapaciteten hos ett annat företag, till exempel ett moderbolag eller underleverantör, för att visa att man har de resurser eller den kapacitet som krävs för att delta i upphandlingen. Om leverantören åberopar kapaciteten hos ett annat företag för att visa att man uppfyller kvalificeringskraven gäller enligt nya LOU att även det andra företaget ska ge in ett ESPD där företaget intygar att det inte ska uteslutas och att det uppfyller det aktuella kvalificeringskravet.

 

Upphandlande enheter
Inom försörjningssektorerna gäller att även upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter ska acceptera ESPD. När det gäller andra upphandlande enheter ska de acceptera ESPD om de använder samma uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav som i LOU.

 

Här finner Ni förordningen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.