Mål avseende offentlig upphandling – februari 2017

28 februari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under februari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3024-16
Leverantör/Sökande: Grönsakshandlarna Karlskrona AB
Upphandlande myndighet: Karlskrona kommun
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Frågan rör huruvida en leverantörs anbud täcker ställda specifika skallkrav.

 

Målnr: 2632-16
Leverantör/Sökande: Indoor Energy Services Sweden AB m.fl.
Upphandlande myndighet: Nyköpings kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör huruvida en upphandlande myndighet är skyldig att kontrollera uppgifters riktighet i anbud när omständigheter i det enskilda fallet inte ger anledning att ifrågasätta detta. I detta fall har anbudsgivare med personer i sitt anbud som inte är anställda av denne och ändå inte sagt sig utnyttja annans kapacitet.

 

Målnr: 2361-16
Leverantör/Sökande: Infraservice Nord AB
Upphandlande myndighet: Luleå kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör huruvida en relativ bedömningsmodell står i strid med transparensprincipen. Otydliga bedömningsgrunder.

 

Målnr: 7929-16
Leverantör/Sökande: Bergkvarabuss AB
Upphandlande myndighet: 1. EkmanBuss Flexibussitet AB, 2. Statistiska centralbyrån
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Anbud uppfyller inte skallkraven och på anmodan inskickade kompletterande uppgifter utgör inte en tillåten komplettering. Bristfällig uppfyllnad av krav på referenser och kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt ej styrkt att man förfogar över annans resurser.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB