Miljömål – februari 2017

28 februari, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 8191-16
Fråga om tillämpningen av 16 kap. 12 § första stycket 1 och 4 miljöbalken. En länsstyrelse i ett angränsande län har inte haft rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att godkänna ett ingivet kontrollprogram.

 

M 2192-16
Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har förelagt Vattenfall att minska de elektromagnetiska fälten från en kraftledning i Delsjöns koloniområde genom att dels ersätta två befintliga trästolpar med vinkelstolpar av stål, dels flytta en av stolparna ett visst antal meter. MÖD har inte funnit skäl att vare sig kräva mera långtgående åtgärder eller att upphäva föreläggandet. För att inte i onödan begränsa valet av metod för reducering av de elektromagnetiska fälten har MÖD däremot funnit att det är lämpligt att tillsynsmyndigheten får möjlighet att godkänna andra åtgärder än de som anges i föreläggandet förutsatt att dessa åtgärder medför angiven magnetfältsreducering och ett sådant tillägg har därför gjorts.

 

M 6433-16
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att risken för brand inte är sådan att det finns skäl att tidsbegränsa tillstånd till en befintlig verksamhet med hantering av gödningsmedel.

 

M 5598-16
I mål angående ersättningsskyldighet för rörlig förbrukningsavgift har vattenmätaren, i förhållande till den normala vattenförbrukningen på fastigheten, utvisat ett anmärkningsvärt högt mätvärde. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det finns skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av mätvärdet samt att den osäkerhet som finns rörande orsaken till det höga mätvärdet bör gå ut över kommunen. Det har därmed funnits skäl för nedsättning av den utfärdade fakturan och mark- och miljödomstolens dom har fastställts.

 

M 9914-15
En fastighetsägare ansökte om dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 ha skog inom ett område av sin fastighet där inventering hade visat förekomst av svampen bombmurkla. Arten omfattas av de nationella fridlysningsbestämmelserna i 8 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom förutsättningar för dispens inte ansetts föreligga. MÖD har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen och återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Domstolen har funnit att övervägande skäl talar för att det inte varit lagstiftarens avsikt att fridlysningsbestämmelserna ska ges en sådan tillämpning att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. En bedömning av proportionaliteten måste därför ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges. Frågan om pågående markanvändning avsevärt försvåras bör prövas av länsstyrelsen som första instans.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.